Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaan koulunkäyntiä tuetaan koulun toimesta monin eri tavoin. Tuki jakautuu kolmeen osaan: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleinen tuki

Yleinen tuki on ennaltaehkäisevää tai varhaista puuttumista oppimisessa ja koulunkäynnissä havaittuihin tuen tarpeisiin. Tuen tarve voi liittyä oppimiseen, tunnetaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tms. Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi oppimateriaalien ja kotitehtävien eriyttäminen, samanaikaisopetus, läksyparkki, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilaanohjaus sekä oppilashuoltohenkilökunnan tarjoama tunne- ja sosiaalisten taitojen opettaminen ja ohjaaminen.

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki on tarkoitettu oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään

  • säännöllistä tukea
  • samanaikaisesti useita tukimuotoja
  • kun yleinen tuki ei riitä

Tehostettu tuki on pedagogisia ratkaisuja oppilaan oppimisen tukemiseksi. Tehostetun tuen muotoja ovat esimerkiksi osa-aikainen erityisopetus, avustajan tuki luokassa, apuvälineet. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon, jonka pohjalta oppilaalle laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmaan kirjataan, mitä oppilas itse tekee oppimisensa edistämiseksi, millaista tukea koti antaa ja mitä pedagogisia ratkaisuja koulussa tehdään. Pedagogisilla ratkaisuilla tarkoitetaan esimerkiksi eri oppiaineiden painoalueita, joihin kyseisen oppilaan kohdalla ensisijaisesti keskitytään.

Oppilas voidaan siirtää takaisin yleiseen tukeen, mikäli tehostetun tuen vaiheen jälkeen se katsotaan riittäväksi.

Erityinen tuki

Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilaalle voidaan tehdä pedagogiseen selvitykseen perustuen erityisen tuen päätös, ja oppilas siirtyy erityisen tuen piiriin.Tällöin oppilaan tuki ja tavoitteet erityisen tuen jaksolle kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).

Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja se tarkistetaan kolmannen ja kuudennen luokan aikana tai muuna erikseen määriteltynä ajankohtana.

Opetuksen kolmiportainen tukimalli.

Päivitetty 12.1.2021.