JOPO

Hakeminen JOPO-oppilaaksi


Mikä JOPO on?

Vuoden 2006 alussa opetusministeriö perusti joustavan perusopetuksen (JOPO) hankkeen. Vuonna 2008 hankkeessa oli mukana 72 ryhmää ja noin 700 oppilasta. Vuonna 2009 perusopetuslain lakimuutoksen yhteydessä hanke poistui, ja lain mukaan kunta voi järjestää perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa.  

Kenelle JOPO on tarkoitettu?

 • Peruskoulun yläluokilla opiskeleville 8-9-luokkalaisille
 • Opiskelijoille, joilla on paljon poissaoloja
 • Opiskelijoille, jotka ovat vaarassa jäädä vaille peruskoulun päättötodistusta.

Opetuksen toteuttaminen

 • Opiskelussa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Opetusjärjestelyt ovat joustavia ja yksilöllisiä.
 • Joustavassa perusopetuksessa panostetaan koulunkäynnin säännöllisyyteen sekä opiskelijoiden koulumotivaation parantamiseen.
 • Toiminnallisia työtapoja käytetään opetuksen monipuolistamiseksi. Havainnollistamista, kokemuksellista ja elämyksellistä oppimista toteutetaan sekä työpaikkaoppimis- että lähiopetusjaksoilla.

Arvot ja toiminta-ajatus
Joustava perusopetus järjestetään oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Koulutyössä käytetään tarvittaessa tavanomaisesta poikkeavia opetusjärjestelyjä. Tavoitteena on, että kaikki joustavan perusopetuksen oppilaat suorittavat perusopetuksen  loppuun, heillä on  jatko-opintosuunnitelma ja he saavat päättötodistuksen. Oppilashuoltoa ja oppilaanohjausta  tehostetaan  tarvittaessa,  ja tässä  hyödynnetään myös koulun ulkopuolisia verkostoja. Kodin ja koulun yhteistyöhön panostetaan erityisesti.

Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet
Joustavassa perusopetuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti elämänhallintataitojen kehittymiseen, koulutyön säännöllisyyteen ja itsenäisten työmuotojen käyttöön. Oppilaan vapaa-ajan toimintaa tuetaan yhteistyöllä kunnan nuoriso- ja vapaa-aikatoimen sekä eri järjestöjen kanssa.

Noudatettava paikallinen opetussuunnitelma
Joustavassa  perusopetuksessa  noudatetaan  Kankaanpään  kaupungin  ja Pohjanlinnan koulun opetussuunnitelmaa. Valinnaisaineina voidaan järjestää opintokokonaisuuksia, jotka muodostetaan työpaikkaopinnoista. Ne täsmennetään lukuvuosisuunnitelmassa ja oppilaan oppimissuunnitelmassa.

Toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset
Joustavassa  perusopetuksessa  oppimisympäristöinä käytetään työpaikkoja ja muita vastaavia paikkoja. Toiminnallisia työmuotoja sovelletaan sekä koulussa että muissa oppimisympäristöissä.

Opetuksen painotukset
Osa opetuksesta järjestetään työpaikkaoppimisjaksoina. Niistä päätetään tarkemmin lukuvuosisuunnitelmassa.

Opetuksen eheyttäminen
Työpaikkaoppimisjaksoista voidaan muodostaa useasta oppiaineesta muodostuvia opintokokonaisuuksia. Tästä päätetään tarkemmin oppimis- ja luku-vuosisuunnitelmissa.

Opetuksen tavoitteet ja sisällöt
Joustavassa perusopetuksessa opetuksen tavoitteet ovat samat, mutta sisältöjen toteutus vaihtelee kullakin oppilaalla työpaikkaoppimisjaksojen mukaan.

Kodin ja koulun yhteistyö
Yhteistyötä kotien kanssa korostetaan, tavoitteena on oppilaan tukeminen. Vanhemmat voivat osallistua luokan yhteisiin toimintoihin.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Yhteistyötä tehdään nuorisotoimen, Kankaanpään muiden oppilaitosten, kaupungin eri toimialojen ja Kankaanpään seurakunnan kanssa. Tavoitteena on oppilaan  tukiverkostojen rakentaminen. Toisen asteen oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä muun muassa järjestämällä oppilaiden tutustuminen ammatilliseen koulutukseen.

Oppilashuollon työpaikkoihin suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen
Oppilashuollossa tavoitteena on varhainen puuttuminen ongelmiin ja turvaverkkojen rakentaminen joustavan perusopetuksen oppilaille.

Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet
Kaikille joustavan perusopetuksen oppilaille laaditaan yksilöllinen oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa.

Ohjaustoiminta opiskelun tukena ja työelämään tutustumisen järjestelyt
Oppilaanohjausta järjestetään tehostetusti oppilaanohjaajan, ryhmän opettajan ja muun JOPO-tiimiin kuuluvan henkilöstön kanssa. Oppilaanohjauksen työmuotona ovat myös työpaikkaoppimisjaksot.

Tukiopetuksen järjestäminen
Tukiopetusta järjestetään tarpeen mukaan. Sen erityisenä tavoitteena on varhainen puuttuminen oppimisvaikeuksiin.

Oppilaan arviointi
Noudatetaan  yleisiä  arvioinnin  periaatteita. Työpaikkaoppimisjaksoilla työpaikkaohjaaja arvioi oppilaan suoritukset yhdessä opettajan ja oppilaan kanssa ja palautetta hyödynnetään oppilaan arvioinnissa. Työpaikkaoppimisjaksoilla harjaannutetaan oppilasta arvioimaan omaa toimintaansa.

Todistukset
Työpaikkaoppimisjaksojen todistukset voidaan liittää oppilaan päättötodistuksen liitteiksi.

Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen
Joustavan perusopetuksen toimintamallia arvioidaan, sen tuloksia seurataan ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Työpäivien jakaantuminen

Työpaikkaoppimisjaksoja  on  lukuvuodessa 3,  jotka kestävät 2-4 viikkoa. Työpaikkaoppimissjaksoilla on kaksi koulupäivää, jolloin muun muassa opiskellaan oppiaineista ”paketteja”’ urakkaluonteisesti.

Oppimisympäristöt

JOPO-opetuksessa käytetään oppimisympäristöinä esim.

 • työpaikkoja
 • ammatillisia oppilaitoksia
 • julkisia toimipaikkoja, mm. työpaja
 • yrityksiä
 • kaupungin ympäristöä
 • luontoa
 • museoita
 • kirjastoa

Päivitetty 23.1.2024.