Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on lieviä oppimisvaikeuksia esim. kielissä, matematiikassa tai äidinkielessä, keskittymisvaikeuksia tai muuta oppimiseen liittyvää tuen tarvetta.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on riittävän varhainen tuki, jotta voidaan vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmä- tai yksilöopetuksena.

Osa-aikaista erityisopetusta oppilas voi saada kolmiportaisen tuen mallin jokaisella askeleella: yleisessä tuessa, tehostetussa tuessa ja erityisessä tuessa. Tuen kesto voi olla lyhytkestoinen jakso tai pidempi, koko lukuvuoden jatkuva säännöllinen tuki. Opetuksen järjestämistä muokataan olemassa olevien resurssien puitteissa tarpeen mukaan ja mahdollisimman joustavasti.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Pienryhmät (7.-9. luokat)

Pienryhmässä oppilas saa tukea erilaisiin oppimisvaikeuksiin, toiminnanohjauksen vaikeuksiin, kielellisen kehityksen vaikeuksiin, tunne-elämän ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen vaikeuksiin tai oppimisstrategioiden vahvistamiseen. Pienryhmän oppilas opiskelee osan oppiaineistaan kiinteässä, enintään 10 oppilaan ryhmässä. Opettajana toimii erityisluokanopettaja apunaan koulunkäynninohjaaja.

Tukiluokka

Tukiluokan toiminnan päätavoitteet ovat oppilaan koulutyön parantaminen ja säännöllinen koulunkäynti. Tavoitteena on tarjota intensiivistä tukea, kun opiskelu nykyisessä opetusryhmässä ei suju eikä annettu tuki riitä. Tavoitteena on myös oppilaan kuntouduttua löytää oppilaalle sopiva koulumuoto yleisopetuksen ryhmästä tai pienryhmästä.

Pääpaino tukiluokan toiminnalla on oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin, ”koulukuntoisuuden”, toimintakyvyn, tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja koulumotivaation tukemisessa niin, että oppivelvollisuus saadaan suoritettua. Tukiluokassa harjoitellaan monipuolisesti koulunkäynti- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaan minäkuvaan ja itsetuntoon liittyviä asioita.

Tukiluokassa toimivat yhdessä erityisluokanopettaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, kuraattori ja koulunkäynninohjaaja.

Päivitetty 30.8.2018.