Poissaolot

Oppilaan poissaolot jakaantuvat yllättäviin (yleensä sairaustapaukset) ja ennalta sovittuihin.

Sairauspoissaolot

Kun oppilas on sairauden vuoksi poissa koulusta, huoltaja on velvollinen ilmoittamaan poissaolosta kouluun. Tällöin tulee kertoa myös poissaolon syy (onko kyseessä sairaus vai jokin muu syy). Poissaoloselvitys tapahtuu ensisijaisesti Wilmassa. Mikäli Wilman käyttö on syystä tai toisesta mahdotonta, huoltaja ilmoittaa poissaolosta luokanvalvojalle puhelimitse tai sähköpostitse.

Sairauspoissaolon selvittämiseen voi käyttää myös lomakepankista löytyvää lomaketta tai vapaamuotoista kirjettä.

Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hän ei saa lähteä koulusta kotiin ilmoittamatta asiasta henkilökunnalle. Ensisijaisesti oppilas menee selvittämään asian luokanvalvojansa kanssa. Mikäli luokanvalvoja ei ole tavoitettavissa, poistumisluvan antaa joku muu opettaja. Tarvittaessa oppilas ohjataan terveydenhoitajan vastaanotolle.

Ennalta anotut poissaolot

Oppilaalle voidaan huoltajan anomuksesta myöntää oikeus olla poissa koulusta esimerkiksi perhejuhlan tai muun perheen yhteisen tapahtuman vuoksi. Jos poissaolo kestää enintään kolme päivää, luvan voi antaa luokanvalvoja. Pidempiin poissaoloihin luvan antaa rehtori.

Oppilas ja huoltaja ovat velvollisia huolehtimaan, että anotun poissaolon aikana opiskellut asiat opiskellaan ja tunneilla tehdyt sekä kotitehtäviksi annetut tehtävät suoritetaan omatoimisesti.

Poissaolot anotaan ensisijaisesti Wilmassa olevan järjestelmän kautta. Poissaololupaa voi anoa myös lomakepankista löytyvillä lomakkeilla tai vapaamuotoisella kirjeellä.

Päivitetty 15.1.2021.