Pohjanlinna-sanasto

auditorio – Pohjanlinnan koulun rakennuksessa sijaitsee auditorio, jossa pidetään koulun yhteisiä tilaisuuksia ja juhlia. Auditoriossa on usein myös koulun ulkopuolista toimintaa etenkin ilta-aikaan. Auditorion remontti valmistui vuoden 2014 alussa, ja tässä yhteydessä auditorio sai nimen Kankaanpääsali.

Classroom – Googlen oppimisympäristö. Opettaja voi jakaa Classroomissa oppilaille ohjeita ja materiaaleja. Oppilaat voivat palauttaa tekemiään tehtäviä eri muodoissa: tekstitiedostoina, kuvina, videoina jne. Opettaja voi korjata, kommentoida ja arvioida oppilaiden suorituksia. Käytössä erityisesti etäopiskelutilanteissa, mutta muulloinkin Classroomin kautta voidaan palauttaa esimerkiksi kirjoitelmia.

ehdot – Jossakin oppiaineessa ala-arvoisen todistusarvosanan saanut oppilas joutuu suorittamaan ehdot. Tarkempia tietoja ehdoista.

info-tv – Koulun info-tv:ssä tiedotetaan ajankohtaisista asioista, tavallisesta poikkeavista aikatauluista yms. Tiedotteiden lisäksi info-tv:ssä voidaan näyttää esimerkiksi kuvia koulun tapahtumista. Koulun päärakennuksessa on useita info-tv:n näyttöjä ja kädentaitotalossa yksi.

JOPO – Pienryhmämuotoinen opiskelumahdollisuus peruskoulun oppimäärän suorittamiseen. Tarkempia tietoja JOPO-luokasta.

kaappi – Jokaisella oppilaalla on lukollinen kaappi, jossa hän säilyttää ulkovaatteensa päärakennuksessa pidettävien oppituntien ajan. Kaapissa mahtuu säilyttämään myös liikuntavarusteita ja oppikirjoja, jotta niitä ei tarvitse koko päivää kuljettaa mukanaan.

Kahoot! – Sovellus, jonka avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi testejä, pistokokeita ja tietokilpailuita.

KangasmetsäKangasmetsän koulu sijaitsee samassa pihapiirissä Pohjanlinnan koulun kanssa. Kangasmetsässä toimivat yleisopetuksen luokat 0-6 sekä erityisluokat koko peruskoulun ikäjakaumalla. Kangasmetsän koulun oppilaat ruokailevat Pohjanlinnan koulun tiloissa. Lisäksi kouluilla on muutamia yhteisiä opettajia.

KankaanpääsaliKoulukeskuksen auditorion nimi vuoden 2014 alusta alkaen.

kasvatuskeskustelu – Jos oppilas on käyttäytynyt sääntöjen vastaisesti tai muuten epäasiallisesti, hänelle voidaan määrätä siitä seuraukseksi kasvatuskeskustelu, jossa hän yhdessä opettajan kanssa pohtii toimintansa syitä ja seurauksia. Kasvatuskeskustelun aikana oppilas soittaa huoltajalleen ja ilmoittaa käynnissä olevan keskustelun syyn. Halutessaan huoltajalla on oikeus osallistua kasvatuskeskusteluun.

kehotukset – Kehotukset ovat osa koulun ja kodin yhteydenpitoa. Tarkempia tietoja kehotuksista.

kirjastoKankaanpään kaupunginkirjasto sijaitsee samassa rakennuksessa Pohjanlinnan koulun kanssa. Kirjaston remontti ja laajennus valmistuivat helmikuussa 2018. Pohjanlinnan koulun oppilaat eivät koulupäivän aikana vieraile kirjastossa ilman opettajan erillistä lupaa.

kotiluokka – Jokaisella luokalla on oma kotiluokkansa. Se on paikka, jossa pidetään ko. luokan luokanvalvojantunnit. Syksyllä koulutyön alkaessa luokka kokoontuu omaan kotiluokkaansa, samoin siellä he saavat jouluna ja keväällä todistuksensa. Useimmiten kotiluokka on se luokkahuone, jossa luokanvalvoja opettaa.

koulukeskus – Pohjanlinnan koulu ja Kangasmetsän koulu muodostavat yhdessä sivistystoimiston ja kaupunginkirjaston kanssa Kankaanpään koulukeskuksen. Paikkakuntalaiset muistavat rakennuskokonaisuutta kutsutun takavuosina nimellä Hehtaarikoulu, koska se on pääosin yksikerroksinen ja yltää varsin laajalle alalle. Koulukeskuksessa tehtiin mittava peruskorjaus vaiheittain vuosina 2009-2018.

kuraattori – Tärkeä osa koulun oppilashuoltohenkilöstöä. Tarkempia tietoja kuraattorista.

kädentaito(talo) – Osa Pohjanlinnan koulua on kädentaitotalo. Se on isomman koulurakennuksen vieressä sijaitseva rakennus, jossa opiskellaan taitoaineita: teknistä työtä ja tekstiilityötä sekä kotitaloutta ja kuvataidetta. Kädentaitoa käyttävät myös Kangasmetsän koulun oppilaat. Kädentaitotalon remontti valmistui keväällä 2011.

luokanvalvojantunti – Muutaman kerran lukuvuoden aikana pidetään luokanvalvojantunti. Silloin hoidetaan sellaisia luokan yhteisiä asioita, joiden hoitaminen oppituntien yhteydessä tai välituntisin ei onnistu. Luokanvalvojantunti on aina kaikille luokille samaan aikaan. Sen ajalle osuva oppitunti jää kyseisenä päivänä pois lukujärjestyksestä.

läksyparkki – Yksi opiskelun tukimuodoista. Tarkempia tietoja läksyparkista.

Meet – Googlen etäyhteysjärjestelmä, jonka kautta voidaan toteuttaa esimerkiksi videoyhteysoppitunteja etäopetustilanteissa.

Moodle – Sähköinen oppimisympäristö, joka on käytössä muutamissa aineissa. Moodlen kirjautumissivulle on suora linkki koulun nettisivujen etusivulta.

Muuri – Kahdeksasluokkalaisten sisäänkäynti päärakennukseen kuljettaessa.

opettajainhuone – Pohjanlinnan koulussa opettajainhuone sijaitsee päärakennuksen pihanpuoleisessa reunassa. Lisäksi kädentaitotalossa on pieni opettajien työtila.

opo – Oppilaanohjaaja (henkilö) tai oppilaanohjaus (oppiaine).

oppilaskunta – Kaikki Pohjanlinnan koulun oppilaat muodostavat Pohjanlinnan koulun oppilaskunnan. Joka syksy koulun alettua oppilaskunta valitsee keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen, joka toimii oppilaiden äänenä koulun asioissa. Tarkempia tietoja oppilaskuntatoiminnasta.

Palloiluhalli – Pohjanlinnan koululla ei ole omaa liikuntasalia. Liikuntatunnit pidetään noin sadan metrin päässä koulusta sijaitsevassa Kankaanpään liikuntakeskuksessa, jonka yksi osa on Palloiluhalli. Palloiluhalli on myös Pohjanlinnan koulun kevätjuhlien ja monien muidenkin yhteisten tilaisuuksien pitopaikka. Palloiluhallin remontti valmistui loppukesästä 2022, jolloin koko liikuntakeskuksen uudistustyöt saatiin päätökseen.

Pohjanlinnan koulu – Opetussuunnitelmien uudistuksen yhteydessä vuonna 2004 peruskoulusta poistettiin nimitykset ala- ja yläaste. Uudistuksen yhteydessä Kankaanpään peruskoulun yläasteesta tuli Pohjanlinnan koulu.

SataeduSatakunnan koulutuskuntayhtymä, jonka Kankaanpään yksikkö antaa toisen asteen ammatillista koulutusta Pohjanlinnan naapurissa.

solu – Pohjanlinnan koulun päärakennuksessa on oma sisäänkäyntinsä kullekin luokka-asteelle. Vanhoilta nimiltään ne ovat seiskasolu, kasisolu ja ysisolu. Uudet nimet ovat Torni, Muuri ja Valli. Syyslukukauden 2018 alusta alkaen seiskaluokkalaiset ovat kulkeneet entisestä ysisolun ovesta (Valli) ja ysiluokkalaiset entisestä seiskasolun ovesta (Torni).

taksvärkki – Viralliselta nimeltään päivätyökeräys. Oppilaat työskentelevät yhden päivän joko jollakin työpaikalla tai kotonaan. Saamansa palkan he lahjoittavat hyväntekeväisyyskohteisiin. Keräyksen järjestelyistä ja lahjoituskohteiden valinnasta vastaa oppilaskunnan hallitus.

tata-aineet – Kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle oppilas valitsee itse itselleen seitsemän vuosiviikkotunnin verran aineita. Osa näistä aineista pitää olla tata-aineita eli taito- ja taideaineita (käsityö, kuvataide, kotitalous, musiikki). Tämän lisäksi valitaan muita valinnaisaineita.

tet – Tet on lyhenne sanoista työelämään tutustuminen. Pohjanlinnan koulussa tet toteutetaan kahtena viikon mittaisena jaksona, joista ensimmäinen on kahdeksannan luokan keväällä ja toinen yhdeksännen luokan syksyllä. Oppilas hankkii itse oman tet-paikkansa, jossa hän toimii ohjaajiltaan saamiensa ohjeiden mukaan. Seitsemäsluokkalaisilla on keväällä yhden päivän mittainen tet. Lisäksi ylijärjestäjänä toimiminen on samalla koulun sisäinen tet-päivä. Koulussa tet-järjestelyistä vastaavat oppilaanohjaajat eli opot.

Torni – Yhdeksäsluokkalaisten sisäänkäynti päärakennukseen kuljettaessa.

tukioppilaat – Tukioppilaat ovat koulun kasi- ja ysiluokkalaisia oppilaita, jotka on valittu ja koulutettu tukioppilaan tehtävään. Tukioppilaat toimivat etenkin seiskaluokkalaisten tukena uuteen kouluun siirryttäessä. Heillä on myös iso rooli koulun yhteishenkeä kohottavien tapahtumien järjestämisessä. Tarkempia tietoja tukioppilastoiminnasta.

valinnaisaineet – Peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluu kaikille yhteisten aineiden lisäksi valinnaisaineita. Sekä kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla niitä opiskellaan seitsemän viikkotuntia. Osa valinnoista pitää olla tata-aineita (ks. yllä). Tarkempia tietoja valinnaisaineista.

Valli – Seitsemäsluokkalaisten sisäänkäynti päärakennukseen kuljettaessa.

vuosiviikkotunti – Vuosiviikkotunnilla (lyhenne vvh.) tarkoitetaan sitä, että jotakin oppiainetta opiskellaan n. 36 tuntia yhden luokan aikana eli yksi tunti jokaisella kouluviikolla. Useimmat aineet ovat lukujärjestyksessä koko vuoden samalla tuntimäärällä. Jotkin valinnaisaineet ajoitetaan toisin: yhden vuosiviikkotunnin kurssia voi olla esimerkiksi syyslukukaudella kaksi tuntia viikossa ja kevätlukukaudella ei sitten ollenkaan.

Wilma – Oppilastietojärjestelmä, johon kirjataan poissaolot sekä oppitunteihin liittyvät erityistapahtumat (esimerkiksi unohdukset ja myöhästymiset). Wilma-järjestelmään myös huoltaja voi kirjautua omalla tunnuksellaan ja selvittää siellä suoraan lapsensa poissaoloja sekä lähettää opettajille pikaviestejä.

YhteislyseoKankaanpään Yhteislyseo antaa Kankaanpäässä lukio-opetusta. Yhteislyseo sijaitsee toisella puolella keskusta-aluetta reilun kilometrin päässä Pohjanlinnan koulusta. Yhteislyseolla ja Pohjanlinnan koululla on muutamia yhteisiä opettajia.

ylijärjestäjä – Pohjanlinnan koulussa jokainen seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilas toimii pari kertaa lukuvuodessa ylijärjestäjänä. Ylijärjestäjillä on omat pöytänsä koulun käytävillä. He avustavat opettajia tarvikkeiden kuljettamisessa tai materiaalien valmistelussa, toimivat apuna tavaroita siirrettäessä jne. Lisäksi ylijärjestäjät valvovat osaltaan omaa käytävätilaansa ja huolehtivat sen siisteydestä. Ylijärjestäjänä toimiminen on samalla osa työelämään tutustumista. Samanaikaisesti ylijärjestäjän tehtävässä on kaksi oppilasta: toinen päärakennuksessa ja toinen kädentaitotalossa.

Päivitetty 11.12.2022.