Koulusosionomi

Koulusosionomin tiedote pdf-tiedostona (julkaistu ti 22.6.2021)

Koulusosionomin käytännöt (julkaistu 9.8.2022)

Koulusosionomin toiminta on alkanut Pohjanlinnan koulussa valtionavustushankkeena lukukaudella 2020–2021. Kaupunginhallitus päätti toimen vakinaistamisesta 21.6.2021 pidetyssä kokouksessa. Koulusosionomi toimii matalan kynnyksen tukimuotona oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja yhteisöllisen opiskeluhuollon rajapinnoilla (vrt. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon- sekä kuraattori- ja psykologipalvelut, mitkä kuuluvat yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon).

Koulusosionomi on mukana oppilaiden arjessa ja pyrkii olemaan päivittäin helposti tavoitettavissa. Näin ollen myös työhuone löytyy keskeltä koulua. Työ keskittyy oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen kautta kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Erityisenä kohderyhmänä ovat uudet seiskat.

Koulusosionomi turvaa osaltaan jokaisen oppilaan oikeutta koulupäivän aikaiseen ohjaukseen, jolla tarkoitetaan koulutyön onnistumista ja opintojen sujumista juuri tässä hetkessä. Koulusosionomi voi työskennellä oppitunneilla opettajan työparina. Hän voi esimerkiksi ohjata oppilasta, joka kaipaa tukea tunnilla jaksamiseen ja käyttäytymiseen. Koulunkäynninohjaajan työtä koulusosionomi ei korvaa. Ideaali tilanne on silloin, kun luokassa työtä tehdään tiiminä (opettaja, koulunkäynninohjaaja ja koulusosionomi). Koulusosionomi voi myös pitää omia ryhmiä, joilla voidaan harjoitella esimerkiksi ryhmäytymistä tai tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Koulusosionomi pyrkii olemaan oppilaan kanssakulkija, joka kulkee vierellä ja tukee tarvittaessa. Hän voi myöskin olla sillanrakentaja koulun ja kodin välillä. On tärkeää, että oppilaiden lisäksi myös heidän perheidensä on helppo olla yhteydessä koulusosionomiin. Koulusosionomi voi antaa perheelle palvelunohjausta ja ohjata heitä tarvitsemansa tuen piiriin. Kotikäyntejä voidaan tehdä esimerkiksi niiden oppilaiden luokse, jotka eivät jostain syystä tule kouluun. Koulusosionomi voi tarvittaessa hakea lapsen kouluun tai saattaa häntä koulumatkalla, ellei se muuten onnistu.

Esimerkkejä työn sisällöistä
– vetovastuu Hyvä koulupolku ryhmästä
– tukioppilasohjaajan ja -kouluttajan työ
– liikkuva koulu ja liikkuritoiminnan kehittäminen toisena vetäjänä, erityisesti välituntitoiminta
– erilaiset oppilasryhmät ja -kerhot
– oppilashuollon tiimi ja koulun hyvinvointiryhmä
– hyvinvointiviikon järjestelyt
– kutos-seiskanivelvaihe
– Mind Me -kehittäjäryhmä (sijoitettujen lasten koulunkäynti)
– ympäristö- ja monialaiset teemaryhmä ja koulun ympäristökasvatuksen kehittäminen

Kankaanpäässä koulusosionomin tehtävään kuuluu oppivelvollisuuden laajentumiseen (Oppivalvollisuuslaki 1214/2020) liittyviä tehtäviä. Yläkoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa koulusosionomi osallistuu tehostettuun oppilaanohjaukseen osana koulun tehostettua ohjaustiimiä. Tavoitteena on rakentaa hyvä koulupolku toisen asteen opintoihin ja näin vahvistaa opiskelijan kiinnittymistä opintoihin. Koulusosionomi toimii myös Kankaanpään kaupungin oppivelvollisuusryhmässä sekä alueellisen ohjauksen verkostossa.

Koulusosionomin työ on kokeilevaa ja kehittävää arjessa näkyvää ja kuuluvaa toimintaa, jossa tutkitaan tilanteita yhdessä!

Yhteystiedot:
Kati Hietikko
Koulusosionomi
Pohjanlinnan koulu (Kangasmoisionkatu 1 Kankaanpää)
044 577 2747 (myös Whatsapp)
kati.hietikko@kankaanpaa.fi
Wilma-viestit
Instagram: @koulu_kati
Snäppi: koulu_kati

Päivitetty 9.8.2022.